แรงที่กระทำต่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก


ที่มา: CoursewareMaster
website: https://youtu.be/mdLdOG-B3n8