แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก


ที่มา: oursewareMaster
website: https://youtu.be/gIhs3CgzVDQ